Awqm prgws soSl vYl&yAr kONsl (PAN: AABAA4437B) ƒ id`qy dwn leI Bwrq srkwr dy Awmdn kr ivBwg dy AwigAw nMbr CIT Exemptions Chandigarh/80G/2020-21/A/10153 imqI 23-2-2021 qihq SYkSn 80G ADIn Awmdn kr dI CUt pRwpq hY[

ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
Account Name: Atam Pargas Social Welfare Council
Account Number: 910010041970312
IFSC : UTIB0001026
MICR : 141211007
Bank Name: Axis Bank, Ludhiana
ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
Account Name: Atam Pargas Social Welfare Council
Account Number: 00000039994949935
Swift Code: SBININBB104
Bank Name: FCRA Cell, 4th Floor, State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ +91-8288010531 ਜਾਂ officeatampargas@gmail.com ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Donations can be Paid Online:
dwn dyn leI hyTlw btn d`bo jI